Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Εβδομαδιαίες συναντήσεις (προτάσεις)


Προτάσεις
H δυνατότητα για διεξαγωγή των Ερ Εργ σε τμήματα αντί για τμήματα ενδιαφέροντος είναι μια δυνατότητα που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ως λύση ανάγκης! Η πρόταση είναι η εφαρμογή σε 2 ζώνες ανά τάξη ώστε να μην ακυρώνετε τελείως η δυνατότητα επιλογής των μαθητών (μαζί με το ενδιαφέρον τους). Διαβάστε τις νέες οδηγίες 9/2013 για τα ΕΠΑΛ (16/10/2014). Απ' ότι φαίνεται οι ΠΕ02, 03 και 04 είναι εκτός Ερ Εργασιών, εκτός αν συμπληρώνουν με μια το υποχρεωτικό τους ωράριο (124062/Γ2/6-9-13). Κάθε Ερ Εργ συντονίζεται από 1 εκπαιδευτικό, αλλά στην ΕΘΔ υπάρχουν 2. Οδηγίες για ΕΘΔ εσπερινού ΕΠΑΛ (10/2014)

0 για τη Συνεδρίαση (ερωτήσεις με τη σειρά)
α) ποιος θέλει να αναλάβει μια Ερ Εργ; β) ποιοι από αυτούς που δεν συμπληρώνουν ωράριο μολονότι δεν θα ήθελαν, νιώθουν ότι πρέπει να πάρουν μια ΕρΕργ; γ) υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κάνει «ζευγάρι» με κάποιον άλλον και μόνο έτσι θα αναλάμβανε;
Γίνεται σφυγμομέτρηση της γνώμης των μαθητών για τα θέματα Ερ Εργ που έχουν σκεφτεί οι Εκπαιδευτικοί. Προτείνω να γίνονται Ερ Εργ έχοντας υπόψη ένα ακροατήριο στόχο που μπορεί να είναι το γειτονικό Γυμνάσιο, Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα θα είναι στραμμένα προς το συγκεκριμένο κοινό. Καλό είναι να αξιοποιούνται εμπειρίες και βιώματα των μαθητών (με τι ασχολούνται, τι τους απασχολεί, τι θέλουν να μάθουν). Τα θέματα περνάνε από σύλλογο υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο. Σε όλους τους μαθητές της Α' Λυκείου στο 3ωρο των ΕΕ (ή πριν) γίνεται παρουσίαση (5' -10' ή 15' το κάθε ένα) από τον εκπαιδευτικό που το προτείνει και μοιράζεται έντυπο όπου οι μαθητές δηλώνουν τις 2 προτιμήσεις τους. Είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν τα θέματα πριν τα επιλέξουν, για το σκοπό αυτό καλό είναι να γίνει συζήτηση και ερωτήσεις. Κατανέμονται σε ίσα τμήματα ενδιαφέροντος με βάση αυτά που έχουμε πει (κοιτάξτε την παρουσίαση ΕΕ σε βήματα).
Παρουσίαση στους μαθητές των υποχρεώσεων που έχουν στο πλαίσιο του μαθήματος. Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο (βλέπε παρακάτω). Καταγραφή στο ημερολόγιο.
Οι μαθητές μπαίνουν στο τμήμα ενδιαφέροντος τους και με καταιγισμό ιδεών συλλέγουμε τις απόψεις τους για το θέμα με τον τρόπο αυτό παίρνουμε την οπτική τους, προσαρμόζουμε το θέμα στα μέτρα και τα ενδιαφέροντα τους. Ομαδοποιούμε τις ιδέες αυτές και οργανώνουμε τους μαθητές σε ομάδες (4άδες) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Η κάθε ομάδα αποφασίζει για ερευνητικά της ερωτήματα και αναθέτει ρόλους. Καταγραφή στο ημερολόγιο. Συχνά τα ερωτήματα είναι πολλά και θα πρέπει να περιοριστούν. Η επιλογή θα γίνει με τα εξής κριτήρια: τοπικότητα, να δίνουν ευκαιρίες εξόδου από την σχ τάξη, να απαντιούνται στο χρονικό πλαίσιο που υπάρχει και να έχουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης θα πρέπει να είναι στο επίπεδο που μπορούν να απαντήσουν οι  μαθητές. Σημαντικό: 1)να ακούμε και να τους ενθαρρύνουμε 2) να αποκτήσουν την αίσθηση ότι τους ανήκει και είναι υπεύθυνοι για αυτό!

 Τα ερωτήματα των μαθητών μπορεί να γίνουν με βάση τα παρακάτω: Περιγραφή, Ερμηνεία  Κρίση του θέματος και Προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει (πρακτικά). Παρουσίαση των ερωτημάτων και διορθώσεις τους αν και όπου χρειάζεται. Έλεγχος ως προς το πόσο είναι εφικτή η απάντηση τους. Χρονοπρογραμματισμός.  Προετοιμάζει με λεπτομέρεια το τι θα κάνει στην επόμενη συνάντηση. Καταγραφή στο ημερολόγιο..

Στις παρακάτω εβδομάδες είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία και η επικοινωνία μέσα στην ομάδα. Να ενισχυθεί η αλληλοϋποστήριξη και ο σεβασμός μεταξύ των μελών. Να μάθουν να καταλήγουν σε συμπεράσματα και προτάσεις. Θα διαφωνήσουν, θα συγκρουστούν και θα μάθουν να διαπραγματεύονται.

4η, 5η και 6η Έρευνα: οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν και να οργανώσουν διερευνήσεις με στόχο να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα. Αν οι μαθητές δεν έχουν εμπειρίες σε κάποιο θέμα, τότε καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να τις προσχεδιάσουν. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακούσουν τις προτάσεις των μαθητών και όπου χρειάζεται να καθοδηγήσουν ή και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (όπως η δημιουργία ερωτηματολογίου). Η πρόταση μου είναι αυτό να γίνει σε επίπεδο σχολείου - ο κάθε εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει δεξιότητες και εμπειρίες που έχει και να τις μοιραστεί με συναδέλφους. Καλό είναι οι παρεμβάσεις μας να περιορίζονται εκεί όπου οι μαθητές σχεδιάζουν ή προτείνουν ανέφικτες ή τελείως ακατάλληλες μεθόδους ή εκτρέπονται από τα ερωτήματα. Η παρέμβαση προτείνεται να γίνει με τη μορφή ερωτήσεων ώστε να καταλάβουν το λάθος και να το διορθώσουν μόνοι τους. Καλό είναι να γίνουν 2 επισκέψεις. Ανάλογα με το θέμα μπορεί να ενημερώνει η κάθε 4αδα τις υπόλοιπες για την πρόοδο της. Για να αποφύγουμε την αντιγραφή και επικόλληση από ιστοσελίδες οι μαθητές θα απαντήσουν τα ερωτήματα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Πως μπορούμε να ενθαρρύνουμε την καθοδηγούμενη έρευνα;
7η Δημιουργία - Οργάνωση: Ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων. Δημιουργικό κομμάτι και προτείνω πάλι τη συνεργασία όλων των εκπ/κών που υλοποιούν ΕΕ. Κάθε ειδικότητα έχει να προσφέρει (Τεχνικές, Θετικές και Θεωρητικές). Σημαντικό είναι η τήρηση της δομής και η στόχευση στα ερωτήματα, αλλά και στη γλώσσα.
Σε κάποιο σημείο μπορεί οι μαθητές να εμφανίσουν σημάδια κούρασης 
8η, 9η και 10η: Συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά που έχουν επιλέξει για κάθε Ερευνητικό Ερώτημα.

11η: Οργάνωση παρουσίασης και πρόβες
12η: Παρουσίαση σε συμμαθητές ή συνέχιση πρόβας και η παρουσίαση με προσαρμογές για τους γονείς (απόγευμα).

Τι μπορούν να κάνουν οι Πληροφορικοί με τα 2 2ώρα την εβδομάδα (αναζήτηση, για έρευνα, παρουσιάσεις και δημιουργία ψηφιακού υλικού). Κάποια αξιοποιήσιμα εργαλεία (ανάλογα με το θέμα).

Προσαρμογές για ετήσια διάρκεια

Μια ιδέα είναι ο χωρισμός των ερωτημάτων 2 Ερ ερωτήματα για το 1ο 4μηνο και 2 για το 2ο. Με το 2ο να είναι πιο “άνετο” αφού πολλά στάδια δεν χρειάζεται να επαναληφθούν.

Η άλλη εναλλακτική είναι η έρευνα να ξεκινήσει από 4η μέχρι 8η εβδομάδα, 9η-10η συγγραφή, 11η πρόβα παρουσίασης και 12 παρουσίαση. 13 αναστοχασμός από ανατροφοδότηση παρουσίασης. 14-16 έρευνα. 17-18 Δράση ενημέρωσης είτε σε ενήλικους είτε σε μαθητές του σχολείου ή άλλου σχολείου. 19-21 συγγραφή Ερ εργασίας. 22-23 πρόβες. 24 παρουσίαση.

Η βαθμολόγηση με άριστα όλων των μαθητών ακυρώνει την αξιολόγηση και αποτελεί αντικίνητρο για την προσπάθεια των μαθητών.  Βαθμολογικά τα 2 4μηνα διατηρούν την αυτονομία τους και όταν ακόμη έχουμε επέκταση σε νέες διαστάσεις του θέματος κατά το δεύτερο τετράμηνο. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνονται και βαθμολογούνται οι εργασίες των ομάδων και στις τέσσερις διαστάσεις και στα δύο τετράμηνα. Η επέκταση, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι υποβάλλουν οι ομάδες στο τέλος της χρονιάς μια μεγάλη εργασία με όλες τις διαστάσεις, αλλά δύο εργασίες, μία για κάθε τετράμηνο. 

1 σχόλιο:

  1. Η ιδέα να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας από την εφαρμογή των ερευνητικών εργασιών στη διδακτική πράξη του Λυκείου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.Αυτό που κυρίαρχα αντιμετωπίσαμε στο σχολείο μας ήταν η δυσκολία μεταστροφής της στάσης απέναντι στη γνώση περισσότερο των καθηγητών και λιγότερο των μαθητών. Αν προσθέσει μάλιστα κανείς την οικονομική δυσαρέσκεια, τη λειτουργική δυσκολία της έλλειψης βιβλίων και την έλλειψη γνώσης στο ευρύτερο σύνολο των εκπαιδευτικών, το κλίμα μάλλον γίνεται εκρηκτικό.Ωστόσο πέρα από τις αδιαμφισβήτητες δυσκολίες και ελλείψεις, προσωπικά διατηρώ την αισιοδοξία και την πίστη σε αυτό το είδος μάθησης.Ευχαριστώ για την ευκαιρία συμμετοχής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή